Sửa quy định giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom

0
1215

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom).

Dự thảo bổ sung trường hợp chứng khoán bị hủy giao dịch gồm: “Doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương thức đấu giá công khai đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 01 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán.

Ngày doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông là ngày doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh dưới hình thức công ty cổ phần và có vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng hoặc ngày doanh nghiệp có vốn điều lệ đã góp không đủ 10 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc số lượng cổ đông thấp hơn 100 người theo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc sổ cổ đông hoặc cả hai điều kiện trên.

Doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày Thông tư có hiệu lực, nếu không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 6 Thông tư này sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực”

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về “Thay đổi đăng ký giao dịch” như sau: Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch khi thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, bao gồm chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ, tổ chức đăng ký giao dịch có trách nhiệm hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch để đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán.

Hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch bao gồm: Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp; các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường. Trường hợp từ chối, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trả lời tổ chức đăng ký giao dịch bằng văn bản và nêu rõ lý do.

chinhphu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here