Hướng dẫn thực hiện các mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

0
941

Ngày 23/8/2017, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Công văn 1112/KTNN-CĐ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được ban hành kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN.

Theo đó, đối với một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán sẽ có một số thay đổi cụ thể như sau:

– Mẫu biểu số 19/HSKT-KTNN (Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.

  • Ghi tên thông báo kết quả kiểm toán là tên của đơn được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.
  • Các thành phần ký: nếu đoàn kiểm toán do KTNN khu vực thực hịên thì Kiểm toán trưởng khu vực ký và đóng dấu KTNN khu vực, nếu đoàn kiểm toán do KT chuyên ngành thực hiện thì Kiểm toán trưởng chuyên ngành ký thừa lệnh Tổng KTNN và đóng dấu KTNN.
  • Phần nhận thông báo: tên đơn vị được kiểm toán; Thủ trưởng đơn vị cấp trên được kiểm toán; Vụ Tổng hợp; Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Thanh tra KTNN (nếu thuộc kế hoạch thanh tra năm); lưu: văn thư, đoàn kiểm toán;…). Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể có thể bổ sung các đơn vị nhận khác (nếu thấy cần thiết).

– Mấu biểu số 20/HSKT-KTNN (Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán).

  • Thành phần ký: Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập và ký Tờ trình, Trưởng đoàn kiểm toán xem xét cho ý kiến vào Tờ trình trước khi trình Kiểm toán trưởng (Kiểm toán trưởng không phải ký vào Tờ trình).
  • Về hướng dẫn bổ sung: Trình bày rõ các thay đổi kết quả về số liệu, đánh giá, kiến nghị,… và lý do thay đổi của Dự thảo thông báo kết quả kiểm toán trình Kiểm toán trưởng ký phát hành so với Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, Dự thảo thông báo kết quả kiểm toán Tổ kiểm toán đã thông qua đơn vị được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán đã phát hành có gì sai khác (nếu có).

– Mẫu biểu số 17/HSKT-KTNN (Kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán).

  • Mục căn cứ xây dựng Kế hoạch kiểm toán chi tiết: Bỏ đoạn “Thực hiện Quyết định số… /QĐ-KTNN ngày… tháng… năm của Tổng KTNN về việc kiểm toán…” mà chỉ ghi “Căn cứ Kế hoạch kiểm toán số… /KH-CN (KV) ngày … tháng… năm… của Đoàn kiểm toán …. đã được phê duyệt”.

Một số thay đổi, bổ sung khác đối với các biểu mẫu được đề cập theo mẫu kèm theo Công văn 1112/KTNN-CD.

Xem chi tiết nội dung của Công văn 1112/KTNN-CD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here