Cắt giảm chi phí doanh nghiệp theo Nghị quyết 139/NQ-CP

0
169

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Chính phủ ban hành. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cải cách, đặc biệt cắt giảm các chi phí bất hợp lý, đơn cử như việc đơn giản hóa mẫu biểu, tờ khai về đăng ký doanh nghiệp, giảm thành phần giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm việc cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh đã nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2018;

Rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật theo hướng không quy định các nội dung có tính chất điều kiện kinh doanh;

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Quyết định 559/QĐ-CP năm 2017;

Đẩy nhanh việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết 36a/NQ-CP nhằm cắt giảm chi phí giao dịch giữa DN và CQNN.

Bộ kế hoạch và Đầu tư thực hiện sửa Luật đầu tư theo hướng làm rõ các khái niệm, nội nàm điều kiện kinh doanh. Đơn giản hóa các biểu mẫu, tờ khai về đăng ký doanh nghiệp; giảm thành phần giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở nghiên cứu phương án liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

Đặc biệt về chi phí Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi bổ sung cắt giảm các thủ tục các giấy phép quy hoạch và các loại giấy phép xây các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cắt giảm các quy định không cần thiết về thủ tục lập quy hoạch

Về chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các quy định không cần thiết về thủ tục lập quy hoạch, giấy phép quy hoạch, thủ tục xin phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật để thống nhất trình tự, thủ tục cấp phép dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước, khu vực biển và xây dựng công trình theo hướng thống nhất các thủ tục thành một thủ tục liên thông để nhà đầu tư không phải làm thủ tục nhiều lần, tại nhiều cơ quan; thủ tục liên thông bao gồm các khâu: chấp thuận chủ trương đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, mặt nước, khu vực biển, quy hoạch, giao hoặc cho thuê đất, mặt nước, khu vực biển (nếu có); ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương thực hiện liên thông thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường.

Bộ Công an rà soát các quy định phòng cháy, chữa cháy theo hướng làm rõ các quy định, giảm thiểu các yêu cầu không cần thiết đối với các công trình có thể dùng chung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cho doanh nghiệp.

Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Về chi phí không chính thức, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp; xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình; đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.

Xem chi tiết nội dung Nghị quyết 139/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 09/11/2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here