Ban hành mẫu Điều lệ và Quy chế nội bộ dành cho công ty đại chúng

0
646

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Theo đó, đính kèm với Thông tư 95/2017/TT-BTC gồm có:

  • Phụ lục số 01: mẫu Điều lệ công ty
  • Phụ lục số 02: mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Các công ty đại chúng tham chiếu các mẫu đã nêu ở trên để xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị đảm bảo phù hợp với với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và các quy định khác thuộc pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết mẫu Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here